Equip Docent

Eva Carrau

Directora del centre i professora de violí, viola i llenguatges musicals

Dario Salerno

Professor de trombó


Miquel López

Professor de trompeta i banda


José Antonio Cabo

Professor de violoncel, piano, orquestra  i llenguatge musical

Anna Vila

Professora de piano i llenguatge musical.

Marcel Dalmau

Professor de bateria i percussió

Adrià Cànovas

Professor de clarinet i saxofon


Alex González Moreno

Profesor de guitarra i baix elèctric

Berta Colomer

Professora de Flauta Travessera 

Programes impartits

Grau elemental

 • Iniciació P3, P4 i P5
 • Roda d'instruments a P5
 • 2 anys de pre-llenguatge amb 30' d'instrument individual
 • A partir del segon any de pre-llenguatge poden formar part d'una formació: banda, orquestra o batucada
 • 4 anys de llenguatge amb 30' d'instrument individual el dos primers anys i 45' d'instrument individual els dos últims anys


Musiquem

Programa pedagògic pensat per a treballar amb infants de 6 a 36 mesos acompanyats dels seus pares/mares o una persona propera a l'infant.
Les sessions de 45 minuts són setmanals i queden agrupades en 10 setmanes.

Grau Mig 

 • Llenguatge i harmonia més 45' instrument individual més formació
 • Preparació de proves de pas per accedir al Conservatori 
 • Preparació per superar les proves de la ABSRM


Música a la carta

 • Roda d'instruments
 • Llenguatge musical
 • Instrument individual
 • Formacions: Banda, Orquestra, Combos i Batukada

Oferta d'Instruments 

Corda: Violí, viola i violoncel


Piano i piano modern

Guitarra elèctrica, guitarra clàsica i baix


Bateria i percussió

Vent: Trompeta, trombó, clarinet, saxofon, bombardí i flauta travessera


Conjunts instrumentals

Little Band i Banda Band

Agrupacions de vent de la nostra escola. 
Little Band: pensada pels alumnes que comencem a tocar aquests instruments en la pràctica instrumental col·lectiva. 
Banda Band: per treballar la pràctica instrumental en grup i preparar repertori per poder participar de les festes del poble: Tres Tombs, Argillà, Festa Major d'Estiu...

Hem Perdut les Partitures

Orquestra de corda i piano pensat per comenzar a treballar el conjunt instrumental amb aquets instruments des de el segon any d'estudi de l'instrument.

Batukada

Grup de percussió per treballar la pràctica instrumental en grup i preparar repertori per participar de les festes del poble: Argillà, Festes de les Escoles, Festa Major d'Estiu...

Combos de l'escola

Diferents agrupacions pensats per nivells amb l'objectiu de l'aprenentatge de tocar en grup.

Objectius en l'àmbit pedagògic

 • Desenvolupar una oferta educativa diversa, potenciant el treball en grup i l'individual, com a base de l’ensenyament i fomentant la interpretació en públic.
 • Formar i educar basant-se en el diàleg, el respecte i fomentar la participació de professors, pares i alumnes en el funcionament de l’Aula.
 • Incentivar des de l’infantesa l’interès envers la música i atendre la demanda social de formació musical. 
 • Fomentar l’autonomia, l’esperit crític, l’autoconeixement i la superació personal en la pràctica musical per tal de desenvolupar les capacitats dels alumnes. 
 • Acceptar els diferents ritmes de treball i interessos dins l’aula respectant les característiques de cada alumne. 
 • Establir una estreta relació entre l’aprenentatge i la pràctica musical, emfatitzant la vivència de l’experiència artística per damunt dels coneixements teòrics. 
 • Crear els hàbits necessaris per a una actitud positiva i una pràctica musical òptima. 
 • Fomentar l’interès i el gaudi per la pràctica musical. 
 • Propiciar el coneixement de diferents estils i èpoques musicals.
 • Obtenir consciència de la importància del treball individual, regular i ordenat i de la necessitat d’escoltar-se i de ser crític amb sí mateix. 


Objectius en l'àmbit de cultura de centre

 • Vetllar per generar un bon clima de treball i aprenentatge que sigui acollidor, fomentant el respecte de tota la comunitat educativa. 
 • Vetllar per facilitar l’accés als ensenyaments musicals a tota la població que en tingui interès. 
 • Facilitar i propiciar l’ús de les instal·lacions, materials i recursos del centre a tota la comunitat educativa, optimitzant els recursos i buscant els canals adequats.
 • Vetllar per un ensenyament-aprenentatge que tingui caràcter inclusiu. 
 • Desenvolupar una cultura de centre basada en el treball en equip, on el diàleg i la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa siguin un element de millora del centre a partir de l’avaluació i la presa de decisions conjunta.

Objectius en l'àmbit institucional

 • Crear xarxa i col·laborar amb diferents institucions i entitats del poble a través de concerts, tallers i activitats diverses. 
 • Formar part activament de la vida cultural del municipi. 
 • Integrar l’Escola de Música en la xarxa d’escoles a nivell local, nacional i 

       internacional a través d’activitats i intercanvis. 

 • Contribuir a la cohesió social i cultural del municipi a través de la canalització de les necessitats expressives dels ciutadans.

Associació Músicargentona